Reglement

KDV Zavelput

Leidinggevende: Annelies Boets

T : 02 465 79 80

E-mail : zavelput@kdv.sgr8.be

Huishoudelijk reglement

november 2019

Inhoudsopgave

  1. Algemene gegevens. 5

1.1        Contactpersonen van het organiserend bestuur. 5

1.2        Contactpersonen van het kinderdagverblijf 6

1.3        Openingsuren en sluitingsdagen. 6

1.4        Bereikbaarheid in noodgevallen. 6

1.5        Klachtenbehandeling. 7

1.6        Contactgegevens Kind en Gezin. 7

1.7        Verzekering. 7

  1. Beleid. 8

2.1        Missie en Visie. 8

2.1.1         Missie. 8

2.1.2         Pedagogische visie. 8

2.1.3         Samenwerken met ouders. 9

2.2        Talenbeleid. 10

2.3        Opnamebeleid. 11

2.4        Opvangbeleid. 12

2.4.1         Opvangplan. 12

2.4.2         Respijtdagen. 12

2.4.3         Start opvang. 13

2.4.4         Breng-en haalmoment 13

2.5        Medisch beleid. 14

2.5.1         Zieke kinderen. 14

2.5.2         Medicatie. 16

2.5.3         Vaccinaties. 17

2.5.4         Wiegendoodpreventie. 17

2.6        Wenbeleid. 18

2.7        Privacy beleid. 18

2.7.1         Persoonsgegevens. 18

2.7.2         Beeldmateriaal 19

  1. Ouderbijdrage. 20

3.1        Inkomenstarief 20

3.2        Bijkomende kosten en sanctionerende vergoedingen. 20

3.3        Facturatie. 21

3.4        Waarborg. 21

  1. Allerlei 22

4.1        Kleding en verzorging. 22

4.2        Voeding. 23

4.3        Ouderparticipatie. 24

4.4        Samenwerking met externen. 24

4.5        Veiligheid. 24

4.5.1         In het spel 24

4.5.2         Bij het buitengaan. 25

4.6        Kwaliteitshandboek. 25

4.7        Wijzigingen. 25

4.7.1         In de gezinsgegevens. 25

4.7.2         In het huishoudelijk reglement 25

4.8        Opzegmodaliteiten. 26

4.8.1         Voor de ouders. 26

4.8.2         Voor het kinderdagverblijf 26

4.8.3         Voor beide partijen. 26

 

  1. Algemene gegevens

Kinderdagverblijf Zavelput

is vergund door Kind en Gezin voor de opvang van 40 baby’s en peuters van 1 maand tot 3 jaar. Wij bieden opvang aan alle kinderen (ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte) zolang de zorg haalbaar is binnen het kinderdagverblijf.

 

Het organiserend bestuur is Scholengroep Brussel, gelegen Oud-strijderslaan 200 te 1140 Evere.
Scholengroep Brussel is een Vlaamse Onderwijs Instelling (VOI) met als ondernemingsnummer 0267 377 629

Het rekeningnummer van het kinderdagverblijf is BE22 7340 0183 7147

1.1 Contactpersonen van het organiserend bestuur

Algemeen directeur:                                             Jurgen Wayenberg
02 702 30 61
jurgen.wayenberg@sgrbrussel.be

Directeur kinderdagverblijven:                          Sabine Winters

0470 92 23 50

sabine.winters@sgrbrussel.be

De kinderdagverblijven van scholengroep Brussel zijn verdeeld in 3 regio’s. Per regio is er een regiocoördinator om de kinderdagverblijven te ondersteunen en de werking bij te sturen waar nodig.

Regiocoördinator :    regio Noordwest             Melissa Jacobs

0473 12 10 57

melissa.jacobs@sgrbrussel.be

regio Oost                         Nathalie Hoovers

0477 90 77 00

nathalie.hoovers@sgrbrussel.be

regio Zuidwest                 Sigrid Thielemans

0476 65 12 31

sigrid.thielemans@sgrbrussel.be

 

1.2 Contactpersonen van het kinderdagverblijf

De leidinggevende heeft de dagelijkse leiding over het kinderdagverblijf.
Zij coacht het team, onderhoudt de contacten met de ouders, externe instanties en derden die rechtstreeks betrokken zijn bij de kinderopvang en coördineert de activiteiten.
De leidinggevende is te bereiken via mail of per telefoon

Mail: zavelput@kdv.sgr8.be

Tel: 02 465 79 80

Het kinderdagverblijf behoort tot de regio Zuidwest.

Ook jullie, als ouder(s), kunnen beroep doen op de regiocoördinator.

1.3 Openingsuren en sluitingsdagen

Het kinderdagverblijf is elke werkdag open van 07u00 tot 18u00 .
Sluitingsdagen worden op het einde van elk kalenderjaar meegedeeld voor het komende jaar. Dit gebeurt via een persoonlijke brief / mail. Deze lijst hangt ook uit op het infobord in de gang en is te verkrijgen bij de leidinggevende.

Het kinderdagverblijf is gesloten:       zaterdag en zondag

wettelijke feestdagen

van 15 juli tot en met 15 augustus

tussen Kerstmis en Nieuwjaar

De jaarlijkse pedagogische vormings- en teambuildingsdagen worden minstens twee maanden vooraf schriftelijk meegedeeld.

1.4 Bereikbaarheid in noodgevallen

Het kinderdagverblijf is binnen de openingsuren steeds telefonisch bereikbaar. Heb je een probleem, verwittig dan steeds het kinderdagverblijf zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.
Belt het kinderdagverblijf jou, dan is hier een reden voor en is het belangrijk dat je opneemt of terugbelt.
Wanneer je kind op het sluitingsuur niet is afgehaald, worden de ouders en/of de door de ouder(s) opgegeven contactpersonen gecontacteerd. Wordt er niemand bereikt, dan wordt de lokale politie gecontacteerd.
Buiten de openingsuren van het kinderdagverblijf kan je op weekdagen in geval van nood terecht bij de regiocoördinator en de directeur kinderopvang.

1.5 Klachtenbehandeling

Wij houden van een open communicatie en vragen om opmerkingen en bedenkingen onmiddellijk te bespreken met het team en/of de leidinggevende. Niet uitgesproken bedenkingen zorgen vaak voor ontevredenheid en leiden tot klachten. Het is belangrijk om samen met de leidinggevende de situatie te verhelderen en tot een oplossing te komen. Elke klacht wordt geregistreerd en onderzocht. Van elk gesprek wordt een verslag gemaakt. Een klacht kan ook schriftelijk worden ingediend bij de leidinggevende. (zie bijlage 7)
Indien er na overleg met de leidinggevende geen oplossing is of het resultaat voldoet niet, kan je een schriftelijke klacht indienen bij de algemeen directeur dhr. Wayenberg en/of bij de directeur kinderopvang mevr. Winters. Wij garanderen dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier wordt behandeld.
Vind je dat er onvoldoende respons is op je klacht, kan je contact nemen met de klachtendienst van Kind en Gezin.
klachtendienst@kindengezin.be
02/533 14 14.

1.6 Contactgegevens Kind en Gezin

Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
T : 078 150 100
www.kindengezin.be

1.7 Verzekering

Het kinderdagverblijf heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel en de kinderen. Er is ook een verzekering voor lichamelijke ongevallen afgesloten.
Bij een ongeval krijg je de nodige formulieren mee om te laten invullen door een arts. Deze breng je binnen de 24 uur terug binnen.
De aangifte van schade of ongevallen dient binnen de 24 uur na de feiten te gebeuren. De leidinggevende brengt de verzekeringsinstelling op de hoogte.
Verzekeringsmaatschappij :    Ethias

Prins-Bisschopssingel 73

3500 Hasselt
Polisnummer : 45.113.377

 

  1. Beleid

2.1 Missie en Visie

2.1.1       Missie

De GO! Kinderdagverblijven van Scholengroep Brussel streven naar een kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Een opvang waar :

Dit alles doen we in nauwe samenwerking met de ouders en de scholen. Deze samenwerking met de scholen is uniek in het landschap van de kinderopvang.

2.1.2      Pedagogische visie

De rode draad in de werking van de GO! Kinderdagverblijven van Scholengroep Brussel zijn een sterk pedagogisch aanbod en een uitgewerkt talenbeleid.

De eerste prioriteit is dat kinderen zich goed en geborgen voelen in de opvang. We zorgen dat ze, met hun ouders als betrokken partner, de nodige ondersteuning en begeleiding hierin krijgen.

In communicatie met de ouders ontdekt het team het unieke karakter van elk kind. Wanneer het kind zich thuis voelt in de opvang wordt het pedagogische luik ontplooit. Een uitgewerkt talenbeleid en een stimulerende en uitdagende spelomgeving staan hierbij centraal. Vanuit een warme liefde en respect voor elk kind, ongeacht zijn of haar socio-economische achtergrond worden de kinderen benaderd met een open en positieve ingesteldheid, worden ze aangemoedigd en ondersteund in hun ontwikkeling. Enkel zo kunnen ze hun talenten ontwikkelen en hun grenzen verleggen.

Door bijzondere aandacht te besteden aan individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structuur, bewegingsvrijheid en veiligheid geven wij je kind alle kansen om talenten en vaardigheden te ontplooien op zijn eigen ritme. Wij zorgen voor een stimulerende en uitdagende omgeving met speelgoed en spelactiviteiten aangepast aan de leeftijd en interesses van je kind.

Door ervoor te zorgen dat je kind zich veilig en geborgen voelt, durft je kind op ontdekking te gaan. We bieden regelmaat in het dagritme en een overzichtelijke structuur. We respecteren in de mate van onze mogelijkheden het ritme van je kind.

De kinderen verblijven in leefgroepen. De leidinggevende stelt de groepen samen, in overleg met de kinderbegeleid(st)ers. Hierbij wordt er rekening gehouden met de ontwikkelingsfase en de leeftijd van het kind, het inschrijvingsbeleid en de beschikbare plaatsen. ’s Morgens en ’s avonds worden de kinderen meestal samen opgevangen in 1 leefgroep. Op die manier kan het team optimaal worden ingezet zodat er doorheen heel de dag voldoende toezicht is in verhouding tot het aantal kinderen.

Elk kind heeft zijn unieke geschiedenis en socio-culturele achtergrond. De omgeving en de context waarin een kind opgroeit vinden wij dan ook een belangrijk onderdeel waar kwaliteitsvolle opvang rekening mee dient te houden. De opvang wil gelijke kansen garanderen voor elk kind.

In de samenwerking met school streven we naar een gemakkelijke overgang van de opvang naar de kleuterschool.

Zowel binnen de kinderopvang als binnen de scholen staan de waarden van het GO! centraal.

Het pluralisme is hierbij een overkoepelende en fundamentele waarde. Onze medewerkers tonen respect voor de diversiteit binnen onze samenleving. Dit betekent dat ze vooroordelen en discriminatie bestrijden en de culturele en religieuze opvatting van ouders en collega’s respecteren. Er wordt niet geoordeeld of beoordeeld.

Vanuit het pedagogisch project van het GO (PPGO), dat door elke medewerker wordt onderschreven, streven wij naar een optimale zorg en begeleiding van de opgevangen kinderen. De deskundigheid van het team en de beschikbare middelen worden optimaal benut om elk kind en de groep waarvan het deel uitmaakt de best mogelijke ontplooiingskansen te bieden.

2.1.3      Samenwerken met ouders

In dialoog gaan en werken aan een open en eerlijke communicatie met al de betrokken partners vinden wij heel belangrijk in het opbouwen van een vertrouwensrelatie en in het aanbieden van kwaliteitsvolle opvang.

De leidinggevende en de kinderbegeleid(st)ers willen graag met je samenwerken en je informeren over het verloop van de opvang en de pedagogische aanpak.

Kwaliteitsvolle opvang kan niet zonder een goede samenwerking met de ouders. Ouders zien wij als onze gelijkwaardige opvoedingspartners. Door voldoende informatie aan te bieden en in dialoog te gaan willen we werken aan een respectvolle en wederzijdse vertrouwensrelatie. Samen met de ouders, als eerste opvoeder, helpen we kinderen op hun eigen wijze en ritme ontwikkelen. Door het kind samen met de ouders te laten wennen aan de nieuwe omgeving, willen we een basis vormen voor een vertrouwensband tussen kind, kinderbegeleid(st)ers en ouders. Thuis en opvang vullen elkaar aan, het zijn geen gescheiden werelden. Een vlotte overgang tussen thuis en opvang vinden wij dan ook belangrijk.

Goede communicatie en een vertrouwensband nodigen uit tot wederzijdse contacten waarin vragen en noden kenbaar gemaakt worden, elke dag opnieuw. Wij horen dan ook graag elke kritiek zowel positieve als minder positieve om dag na dag aan de kwaliteit van onze opvang te werken. Als er een open en positieve sfeer is tussen al de partijen, dan is de opvangperiode een aangename tijd voor iedereen.

Samen werken we aan positief opvoeden. De opvang en opvoeding van je kind is een gedeelde zorg waar opvang en thuis elkaar aanvullen.

Naast de dagelijkse inspanningen organiseert de opvang grotere activiteiten die de band tussen ouders onderling en kinderopvang versterken.

2.2 Talenbeleid

De omgangstaal in het kinderdagverblijf is Nederlands. Al de administratie gebeurt in het Nederlands. In het belang van het kind en de nodige communicatie hierrond vragen we dat 1 van beide ouders een basiskennis heeft van het Nederlands of dat ouders zich kunnen laten bijstaan door iemand die het Nederlands verstaat en spreekt.

Respect voor de thuistalen is een basis om te werken en in te zetten op het verwerven van de Nederlandse taal. Taal is belangrijk en wordt heel de dag gebruikt. De kinderen spreken en leren hier Nederlands maar ook jij kan hieraan meehelpen.

Daarom vragen we:

Heb geen schrik en wees niet bang maar durf Nederlands spreken. Als het echt nodig is proberen we te vertalen in de talen die we kennen. Het kinderdagverblijf is de ideale plek om Nederlands te oefenen. Dit ook in het belang van een mogelijkse Nederlandstalige schoolkeuze. Wij zijn een Nederlandstalig kinderdagverblijf. Wij hebben respect voor de taal en cultuur van het kind.

2.3 Opnamebeleid

De kinderdagverblijven van scholengroep Brussel zijn partner van en werken samen met het lokaal loket kinderopvang in Brussel. Elke aanvraag voor een opvangplaats gebeurt via de centrale registratie van de vzw Samenwerken aan kinderopvang. (www.kinderopvanginbrussel.be)

De kinderopvang krijgt steeds meer te maken met de groeiende diversiteit in de samenleving. Opvang toegankelijk maken voor alle kinderen en ouders, ook voor de meest kwetsbaren, vormt een belangrijke uitdaging.

Openstaande plaatsen worden toegewezen volgens objectieve criteria rekening houdend met de wettelijke voorrangsregels:

Minstens 20 % van de opgevangen kinderen beantwoorden aan 2 van de kenmerken: werk, alleenstaand, laag inkomen, pleegkind of kind uit een kwetsbaar gezin.

In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt voor maximaal 55 % van de opvangcapaciteit voorrang gegeven aan Nederlandstalige gezinnen.

Naast de wettelijke voorrangsregels kan de organisator nog andere, eigen, voorrangsregels toepassen. Bij scholengroep Brussel gelden volgende eigen voorrangsregels:

Meer informatie over het voorrangsbeleid vind je op de site van Kind en Gezin.

2.4 Opvangbeleid

2.4.1      Opvangplan

De startdatum van de opvang en de individuele dag- en uurregeling (het opvangplan) worden in een schriftelijke overeenkomst in onderling overleg vastgelegd. (bijlage 2) Deze schriftelijke overeenkomst is zowel voor de ouders als voor het kinderdagverblijf bindend.
Daarnaast wordt ook het formulier voor kennisname van het huishoudelijk reglement
(bijlage 1) door de ouder(s) ondertekend.
Elke wijziging aan het opvangplan dient schriftelijk te worden aangevraagd (zie bijlage 6) en dit minstens 2 maanden voorafgaand aan de wijziging. Maximaal 2 weken na aanvraag krijg je een antwoord.

Gezinnen met nood aan flexibele opvang leggen het aantal opvangdagen per maand vast. Uiterlijk de laatste week van de maand geven ze schriftelijk hun planning voor de komende maand door aan de leidinggevende. Bij het laattijdig indienen van deze planning wordt een voltijds opvangplan voorzien en dus ook aangerekend.

Uitzonderlijke nood aan opvang buiten het opvangplan wordt schriftelijk aangevraagd
(bijlage 6) bij de leidinggevende. Indien mogelijk helpen we je graag verder.

Wil je de startdatum van de opvang uitstellen, neem dan contact op met de leidinggevende. De opvang kan maximaal met 1 maand worden uitgesteld. Is het nodig om de start langer uit te stellen, dan kan dit enkel om medische redenen en met doktersattest. In al de andere gevallen kunnen wij de opvangplaats niet meer garanderen en kan het zijn dat je een nieuwe aanvraag dient te doen.

2.4.2      Respijtdagen

Respijtdagen zijn dagen dat je kan afwijken van je opvangplan zonder hiervoor een dagprijs te betalen als je tijdig en telefonisch verwittigd. Vóór 9 uur bij een hele opvangdag of bij opvang enkel in de voormiddag, vóór 12 uur indien je kindje enkel in de namiddag komt.

Per kalenderjaar heb je voor een voltijds opvangplan recht op 18 respijtdagen. Deze dagen worden volgens het opvangplan en startdatum berekend. Niet opgebruikte respijtdagen worden niet overgedragen naar een nieuw kalenderjaar. Respijtdagen omvatten alle soorten afwezigheid (ziekte, dagje bij oma, verlofdag, …)

Wanneer een afwezigheid niet of laattijdig wordt gemeld, wordt een vergoeding van 40% van de dagprijs aangerekend. Voor deze afwezigheid wordt ook een respijtdag in mindering gebracht. Heb je geen respijtdagen meer, dan wordt voor een afwezigheidsdag de volledige dagprijs aangerekend.

Wordt je kind ziek tijdens de opvang en gaat het naar huis, dan worden enkel de uren aanwezigheid voor die dag aangerekend.

 

Is je kind afwezig wegens ziekte en heb je hiervoor een doktersattest, dan worden:

Wordt de afwezigheid wegens ziekte aansluitend verlengd met doktersattest, dan worden er geen nieuwe respijtdagen afgetrokken.

Is je kind gehospitaliseerd en breng je hiervan een attest binnen, dan worden er geen respijtdagen afgetrokken voor die afwezigheidsdagen. Ook voor afwezigheden aansluitend op de hospitalisatie en met doktersattest worden geen respijtdagen afgetrokken of dagen in rekening gebracht.

Kinderen met een specifieke zorgbehoefte met een dossier inclusieve opvang geven geen respijtdag af bij een afwezigheid wegens ziekte indien een doktersattest wordt bezorgd.

Het doktersattest breng je binnen ten laatste de 1ste dag na ziekte en voor de laatste dag van de maand. (het attest mag per mail bezorgd worden)

Geef je minstens 2 maanden vooraf je gezinsvakantie door, die buiten de sluiting van het kinderdagverblijf valt, dan worden hier geen respijtdagen voor gebruikt. Gezinsvakanties zijn periodes van minstens 5 opeenvolgende werkdagen en dit met een maximum van 60 dagen
a rato van het opvangplan en de startdatum. Je gebruikt hiervoor het document aanvraag wijziging opvangplan (bijlage 6) en bezorgt dit tijdig aan de leidinggevende.

2.4.3      Start opvang

De opvang kan pas starten als al de documenten met betrekking tot het kinddossier ontvangen zijn.

2.4.4      Breng-en haalmoment

Binnen de afgesproken dag- en uurregeling, zoals vermeld op het opvangplan, kan je je kind op elk moment brengen of halen. Best verwittig je wanneer dit afwijkt van de normale gewoontes.

Omdat tussen 12 en 14 uur de meeste kinderen slapen vragen we om dan niet onnodig je kind te brengen of op te halen.

Is je kind een peuter, dan is het leuk wanneer je kind de dag kan beginnen met het onthaalmoment in de ochtend. Dit past ook binnen de voorbereiding op de kleuterklas.

Tijdens de breng- en haalmomenten kan je mondelinge informatie uitwisselen met de kinderbegeleid(st)er of de leidinggevende.

We vragen om je kindje 10 minuten vóór sluitingstijd op te halen zodat er nog voldoende tijd is om je te informeren over het verloop van de dag.

Bij laattijdig afhalen (na sluitingstijd) wordt een boete van € 10,00 per begonnen kwartier aangerekend. Het herhaaldelijk laattijdig afhalen kan na 3 schriftelijke verwittigingen leiden tot het eenzijdig beëindigen van de opvangovereenkomst door het kinderdagverblijf.

Wordt je kind opgehaald door een ander persoon, dan meld je dit vooraf aan de opvang samen met het uur waarop je kind wordt opgehaald. Kinderen worden enkel gebracht door of meegegeven aan minderjarigen met een schriftelijke toestemming van de ouders. Is er bij het afhalen twijfel over de veiligheid van je kind (omwille van bv dronkenschap van de persoon die het kind komt halen), dan contacteren we de ouder(s) om samen een oplossing te zoeken.

Treedt er in de loop van de opvang een wijziging op in het ouderlijk gezag of het verblijfs- of bezoekrecht, dan meld je dit onmiddellijk schriftelijk met bewijs aan de leidinggevende zodat de overeenkomst kan aangepast worden.

Buggy’s en Maxi-Cosi’s laat je op de juiste plaats achter. Indien mogelijk worden buggy’s opgeplooid. Best voorzie je alles van naam. Het kinderdagverblijf is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging.

2.5 Medisch beleid

2.5.1      Zieke kinderen

Wanneer je kind ziek is, hoort het niet thuis in een kinderdagverblijf. Zieke kinderen vormen niet alleen een besmettingsgevaar voor de andere kinderen, maar vragen ook meer aandacht en rust, die wij hun op dat ogenblik niet kunnen bieden. Het is daarom een goed idee om vooraf oplossingen te hebben voor het geval dat je kind ‘s ochtends ziek is en je dringend alternatieve opvang nodig hebt.

Indien je kind niet naar de opvang komt, verwittig je telefonisch het kinderdagverblijf uiterlijk dezelfde dag vóór 9 uur indien je kindje een hele dag of enkel in de voormiddag komt en vóór 12 uur indien je kind enkel in de namiddag komt. Zo kunnen wij er rekening mee houden bij de bereiding van de maaltijden.

Om een ziek kind te weigeren, baseren we ons op de richtlijnen van Kind en Gezin. Een kind wordt geweigerd wanneer:

Wanneer de diagnose ‘peuterdiarree’ gesteld wordt, kan het kind wel naar de opvang komen met een doktersattest.

Heeft je kind minstens 24 uur geen diarree meer gehad, dan kan je kind terug naar de opvang komen.

Bij twijfel of je kind naar de opvang kan komen, overleg je met de leidinggevende. Zij neemt een beslissing in het belang van je kind, in het belang van de andere kinderen en de extra werkbelasting die de zorg voor een ziek kind kan meebrengen.

Geef het kinderdagverblijf informatie over eventuele medicatie en verzorging. Zorg ervoor dat je steeds telefonisch bereikbaar bent anders worden, indien nodig, de opgegeven personen gecontacteerd.

Het kinderdagverblijf zal ouders inlichten wanneer er een besmettelijke ziekte in de opvang is. Om de privacy van de betrokken ouder(s) en het kind te beschermen, zijn deze waarschuwingen steeds anoniem.

Wanneer je kind ziek wordt of een ongeval heeft tijdens de opvang wordt je telefonisch verwittigd met het doel je op de hoogte te brengen van de situatie en om de nodige afspraken te maken. Het kan gebeuren dat we je vragen om je kind zo snel mogelijk te komen ophalen. Dit wil zeggen binnen het uur. Éénmalig kan er in het kinderdagverblijf een koortswerend middel worden toegediend na telefonische goedkeuring door de ouder.
Indien u niet bereikbaar bent, contacteren wij de door u opgegeven personen of uw eigen behandelende arts.

In noodgevallen dienen we de eerste zorgen toe en verwittigen we onmiddellijk een arts en/of de hulpdiensten. Hiervoor is het belangrijk dat we een vignet van de mutualiteit hebben. Denk er aan 1 vignet te bevestigen op de inlichtingenfiche (bijlage 3). Telkens zijn de medische kosten ten laste van de ouder(s). We brengen je zo snel mogelijk op de hoogte.

Bij een ongeval worden de nodige verzekeringsformulieren in orde gebracht en meegegeven.

2.5.2      Medicatie

Geneesmiddelen horen niet thuis in het kinderdagverblijf. Wanneer je kind medicatie nodig heeft , geef je dit zoveel mogelijk thuis.

Onder medicatie verstaan wij ook homeopathische middelen, neusdruppels, hoestwerende middelen, vrij verkrijgbare middelen.

Dient er toch medicatie gegeven te worden in de opvang, dan hebben wij een doktersattest nodig waarop duidelijk het volgende vermeld staat:

Aerosol wordt niet toegediend in het kinderdagverblijf.

We noteren wanneer de medicatie werd toegediend en zorgen voor de juiste bewaring.

Krijgt je kind koorts (> 38,5°C) tijdens de opvang, word je telefonisch gecontacteerd. Na telefonische goedkeuring kunnen wij éénmalig een koortswerend middel toedienen. Afhankelijk van de algemene toestand van je kind wordt gevraagd je kind te komen halen. (bijlage 4)

In het kinderdagverblijf zijn jodiumtabletten in voorraad. Bij een nucleair ongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Hoe jonger je bent, hoe meer kans je hebt op schildklierkanker door radioactief jodium. Jodiumtabletten verhinderen het opstapelen van radioactief jodium in de schildklier, door de schildklier te verzadigen met niet-radioactief jodium. Deze worden enkel gegeven in geval van een nucleair ongeval en wanneer het federaal crisiscentrum het advies geeft om jodium tabletten in te nemen op het moment dat je kind in de opvang zit.

2.5.3      Vaccinaties

In België is bij jonge kinderen alleen het vaccineren tegen polio verplicht. Het is echter sterk aanbevolen om je kind te vaccineren volgens het vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad, dat Kind en Gezin toepast. Wanneer je kind onvoldoende immuun is voor ziekten zoals difterie, kinkhoest, klem, hersenvliesontsteking, mazelen, bof, rode hond of hepatitis B, kan dit ernstige verwikkelingen voor je kind tot gevolg hebben.
Andere kinderen en personeelsleden in de opvang lopen het risico om besmet te worden. Dit is vooral gevaarlijk voor baby’s die nog niet gevaccineerd werden of voor zwangere vrouwen.

2.5.4      Wiegendoodpreventie

In het kinderdagverblijf worden volgende preventieve maatregelen toegepast om het risico op wiegendood zo klein mogelijk te houden:

Het is aan te raden deze maatregelen ook thuis toe te passen omdat zo de overgang van thuis naar de opvang makkelijker verloopt.

 

2.6 Wenbeleid

Voor de opvang start is het belangrijk om te komen “wennen”. Het wennen kadert o.a. in de preventie van wiegendood. Ongeacht de leeftijd is het zowel voor je kindje als voor jezelf als ouder(s) een stressvolle overgang. Wenmomenten zijn dan ook erg belangrijk.

1 maand voor de start van de opvang neem je contact op met de leidinggevende om de wenmomenten vast te leggen. Deze wenmomenten worden in overleg met de ouders georganiseerd in de week voor de start van de opvang.

Verloopt de eerste week moeilijk, dan kan in onderling overleg de overgang naar een halve dag en daarna naar een volledige dag worden afgesproken. Daarna loopt dit over in het individuele opvangplan zoals vastgelegd in de schriftelijke overeenkomst.

Ook bij de overgang naar een volgende leefgroep, hechten we belang aan het wennen. Met wennen bedoelen we hier dat je kindje geleidelijk aan kennis maakt met de nieuwe groep. De kindjes gaan naar de volgende leefgroep na teamoverleg en in overleg met de ouders. We informeren je wanneer we met het wennen in de nieuwe groep starten. Eerst brengt je kindje een korte tijd door in de nieuwe groep. Het is leuk als ook jullie ouder(s) eens mee komen wennen om kennis te maken met de nieuwe groep. Stilaan wordt de tijd die je kind doorbrengt in de volgende leefgroep langer.

2.7 Privacy beleid

2.7.1      Persoonsgegevens

Een kinderdagverblijf heeft wettelijk de toelating om gegevens op te vragen die behoren tot de persoonlijke levenssfeer.

Binnen scholengroep Brussel is er een DPO (data protection officier) aangesteld. Zijn gegevens kan je steeds opvragen via de directeur kinderdagverblijven.

Lokaal worden de gegevens opgevraagd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de leidinggevende.

Het kinderdagverblijf vraagt bij de inschrijving en tijdens het verblijf heel wat persoonlijke gegevens op over je kind en je gezin. Dit zijn zowel administratieve, financiële, sociale als medische gegevens.

Deze gegevens worden opgevraagd omwille van volgende doeleinden:

Kinderbegeleid(st)ers hebben toegang tot die gegevens die nodig zijn voor een goede opvang van je kind. Verder hebben buiten de leidinggevende, de regiocoördinator en de directeur kinderopvang toegang tot je gegevens.

Extern hebben Kind en Gezin en zorginspectie toegang tot de gegevens. Bij dieetvoeding worden de nodige gegevens doorgegeven aan de centrale keuken van Agape.

De gegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen.

Volgens de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je als ouder steeds recht op informatie, inzage, aanpassing, verwijdering van de persoonlijke gegevens van je kind en je gezin voor zover dit wettelijk wordt toegelaten.

2.7.2      Beeldmateriaal

In het kinderdagverblijf worden foto’s en/of filmopnamen gemaakt. Dit naar aanleiding van speciale gelegenheden zoals verjaardag, afscheid,… ,voor het illustreren van de website/facebookpagina en ook voor de werking van het kinderdagverblijf.

Heb je bezwaar dat er foto’s en/of filmopnamen van je kind gemaakt worden, meld dit dan schriftelijk bij de start van de opvang op het formulier toestemming maken en gebruiken van beeldmateriaal (bijlage 5).

 

  1. Ouderbijdrage

3.1 Inkomenstarief

De dagprijs is afhankelijk van het netto belastbaar inkomen van het gezin. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de brochure voor ouders op de site van Kind en Gezin waarin het systeem inkomenstarief staat uitgelegd.
Een volledige dag omvat een aanwezigheid van minstens 5 uur en maximaal 11 uur en bedraagt 100% van het inkomenstarief. Een halve dag omvat een aanwezigheid van minder dan 5 uur en bedraagt 60% van het inkomenstarief.

Eén maand voor de start van de opvang dient een attest inkomenstarief te worden aangevraagd via mijn.kindengezin.be op de site van Kind en Gezin. Hier dien je je eerst te registreren (met E-id, token of de app itsme) waardoor er een rechtstreekse koppeling is naar je inkomensgegevens. Daarna kan je verder gaan naar de prijsberekening en de aanvraag van het attest inkomenstarief. Dit attest bezorg je ten laatste de eerste wendag aan de leidinggevende. Dit attest is wettelijk verplicht voor de vergunde kinderopvangvoorzieningen. Zonder attest kan de opvang niet starten.
Heb je hiervoor hulp nodig kan je dit altijd vragen aan de leidinggevende.

Vanaf 2 kinderen (tot en met 12 jaar) ten laste heb je recht op een kinderkorting.
Neemt het aantal kinderen ten laste toe in de opvangperiode, dan dien je een nieuwe herberekening van je inkomenstarief aan te vragen en dus ook een nieuw attest kindcode.

In sommige situaties is het mogelijk een individueel verminderd tarief aan te vragen. (zie hiervoor de brochure inkomenstarief van Kind en Gezin of neem contact op met de leidinggevende.)

Indien er een wijziging is waardoor er een nieuwe aanvraag van het inkomenstarief nodig is, is dit de verantwoordelijkheid van het gezin zelf. Het nieuwe attest inkomenstarief bezorg je onmiddellijk aan de leidinggevende. Het nieuwe tarief geldt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de herberekening is aangevraagd.

Jaarlijks wordt het attest inkomenstarief geïndexeerd op 1 januari. Je ontvangt van Kind en Gezin dan een nieuw attest. Dit bezorg je voor eind januari aan de leidinggevende.

3.2 Bijkomende kosten en sanctionerende vergoedingen

3.3 Facturatie

Dagelijks wordt in het aanwezigheidsregister het begin- en eind uur van aanwezigheid geregistreerd.
Maandelijks wordt een factuur opgemaakt. Deze factuur dient binnen 2 weken na ontvangst te worden betaald met vermelding van het factuurnummer op het rekeningnummer vermeld bij de algemene gegevens.
Met het betalen van de factuur ga je akkoord met de aanwezigheidsregistratie van de betreffende maand. Indien er een fout/vergissing is, meld je dit schriftelijk of via mail binnen de week na ontvangst aan de leidinggevende.

Is de factuur na 2 weken niet betaald, krijg je een schriftelijke herinnering. Is de factuur na de 3de week nog niet betaald, krijg je een tweede schriftelijke herinnering. Na 30 dagen krijg je een aangetekend schrijven en worden de kosten hiervan mee verrekend.
Bij niet betaling 1 week na het aangetekend schrijven, wordt de opvang tijdelijk stopgezet tot de openstaande facturen betaald zijn. Indien deze facturen na 45 dagen na schorsing niet betaald zijn, stopt de opvang definitief.Heb je om één of andere reden moeilijkheden om de factuur te betalen, bespreek dit dan met de leidinggevende. In overleg kan er een afbetalingsplan worden opgesteld en voorkom je dat de opvang wordt stopgezet.

Indien al de facturen betaald zijn, krijg je jaarlijks een fiscaal attest. Bijkomende kosten en sanctionerende vergoedingen komen hiervoor niet in aanmerking.

3.4 Waarborg

Bij het reserveren van de opvangplaats wordt een waarborg van € 50,00 gevraagd. Deze waarborg schrijf je binnen de 2 weken na het toezeggen van de plaats over op het rekeningnummer met vermelding rijksregisternummer van ouder 1 en familienaam van het kindje. De inschrijving is definitief na storting van de waarborg. Is de waarborg niet gestort na 2 weken, wordt de opvangplaats niet langer gereserveerd.

Door het betalen van de waarborg ga je akkoord met het huishoudelijk reglement.

Na het beëindigen van de opvang en na de betaling van alle openstaande rekeningen wordt de waarborg teruggestort.

Als de opvang niet doorgaat omwille van overmacht (miskraam, verlies van werk…) wordt de waarborg teruggestort. In alle andere situaties wordt de waarborg niet terugbetaald.

  1. Allerlei

4.1 Kleding en verzorging

Het ochtendtoilet gebeurt thuis zodat je kindje verzorgd en fris gewassen naar het kinderdagverblijf komt (geen nachtluier meer aan).

Voor de veiligheid van je kind en de andere kinderen vragen wij om geen kettinkjes, armbandjes, oorbellen en kleine haarspeldjes aan te doen. Het kinderdagverblijf is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of verlies van persoonlijke spullen.

Het is gemakkelijk om voldoende reservekleding mee te brengen voorzien van naam. Bij elke seizoenswisseling pas je dit aan naar maat en seizoen. Heeft je kindje reservekledij van het kinderdagverblijf gebruikt, breng dit dan gewassen terug binnen de 10 dagen.

Bij het binnenkomen in het kinderdagverblijf doe je jasje en muts uit voor je je kindje overhandigt aan de kinderbegeleid(st)er . Schrijf de naam van je kind in het jasje zo weten wij welk jasje van wie is als we buiten gaan spelen.

In de loop van de dag krijgen de kinderen de nodige verzorging. Slabbetjes, handdoeken en bedlinnen worden door het kinderdagverblijf voorzien.

Ook basisverzorgingsproducten (lotion, preventieve huidzalf, zonnecrème,…) voor de kinderen worden door ons voorzien. Indien er allergene producten nodig zijn, breng je die zelf mee (met doktersvoorschrift).

Een overzicht van mee te brengen spulletjes voorzien van naam:

De luiers worden voorzien door het kinderdagverblijf en zijn niet in de dagprijs inbegrepen. Voor een hele dag wordt 1,20 euro verzorgingsforfait aangerekend en voor een halve dag 0,60 euro. Deze verzorgingsforfait omvat naast de luiers ook de verzorgingsproducten, de afvalverwerking en het linnen. Hij wordt per aanwezige dag op het einde van de maand in rekening gebracht op de factuur.

Kleine kinderen spelen vooral op de grond. Het is dan ook heel normaal dat kledij vuil wordt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen vrij zijn om te spelen en op ontdekking te gaan en niet belemmerd worden door hun kledij.

 

4.2 Voeding

Kinderen ontbijten thuis in familiekring. Dit wil ook zeggen dat baby’s hun eerste flesvoeding thuis krijgen.

Wij vragen om geen ontbijt of andere voedingsmiddelen (boterhammen, ontbijtkoeken, ontbijtgranen, koekjes, rijstwafels, …) mee te brengen naar het kinderdagverblijf.

Een warme maaltijd en een vier uurtje, beide aangepast aan de leeftijd van je kind, zijn in de dagprijs inbegrepen. Flesvoeding wordt niet voorzien door het kinderdagverblijf.

Heeft je kindje flesvoeding nodig, breng dan zuivere en gesteriliseerde zuigflessen mee, eventueel reeds gevuld met de juiste hoeveelheid water indien je voorkeur gaat naar een specifiek merk van water. Het water gebruikt in het kinderdagverblijf is geschikt voor baby’s. Breng ook een doos melkpoeder of per dag de correcte dosis melkpoeder per fles apart mee. Vermeld overal duidelijk de naam van je kind. Flesvoeding wordt net voor toediening klaargemaakt. Zorg steeds voor een reservefles.

Geef je je kind borstvoeding, dan kan je overdag je kindje komen voeden. Je kan ook afgekolfde moedermelk meebrengen. Voorzie deze moedermelk steeds van afnamedatum en naam en geef ze af aan de begeleid(st)er zodat ze correct wordt bewaard. Je kan zowel ingevroren als verse moedermelk afgeven. Het flesje wordt in de flesverwarmer opgewarmd juist voor toediening. Het is wel noodzakelijk dat je kindje bij de start van de opvang uit een flesje kan drinken. Begin hier dus tijdig mee want dit kan moeizaam verlopen.

In overleg met de ouder(s) wordt er met vaste voeding gestart. Afhankelijk van de leeftijd kan dit zowel fruitpap als groentepap zijn. De eerste vaste startvoedingen zijn papjes zonder vlees of vis.

Na overleg met de ouders wordt overgeschakeld naar gemixte voeding in plaats van gemalen voeding. Ook vlees en/of vis kunnen dan worden toegevoegd. Als laatste stap is er de overgang naar stukjes voeding. Ook deze overgang gebeurt in overleg met de ouder(s).

De fruitmaaltijd start ook met een fruitpap en evolueert dan naar stukjes fruit. Wij vinden gezonde voeding erg belangrijk en zorgen dan ook dat je kind dagelijks fruit heeft gekregen bij een volledige dag aanwezigheid.

Indien er iets anders dan fruit wordt gegeven voor het vieruurtje, dan wordt ook hier rekening gehouden met een gezond en evenwichtig tussendoortje.

De warme maaltijden worden geleverd door de centrale keuken van AGAPE. Ze worden geleverd in koude lijn en in de keuken van het kinderdagverblijf opgewarmd. Ook fruitpap kan geleverd worden door AGAPE. Voor meer info kan je terecht op www.agapebrussel.be

De menu hangt wekelijks uit op het infobord.

Heeft je kind aangepaste dieet voeding nodig, dan vragen wij de juiste medische achtergrond informatie door te geven via een doktersattest. Een dieetvoeding om andere dan gezondheidsredenen wordt niet toegelaten in het kinderdagverblijf. De leidinggevende neemt contact op met Agape om te zien of er aan de vraag kan tegemoet gekomen worden. Indien de aangepaste voeding niet kan worden voorzien door de catering breng je zelf de maaltijden mee met aandacht voor de hygiëne en het transport. Dit wordt niet verrekend in de dagprijs.

Voeding kan niet meegegeven worden naar huis omwille van voedselveilgheid (richlijnen FAVV)

4.3 Ouderparticipatie

De leidinggevende en het team informeren je graag over de vorderingen, de favoriete bezigheden en activiteiten van je kind. Met vragen over de ontwikkeling en de gezondheid van je kind kan je ook steeds bij hen terecht.

Als ouder heb je vrije toegang tot de lokalen waar je kind verblijft.

Jaarlijks wordt er minstens 1 activiteit georganiseerd waar we je graag bij betrekken.

We nodigen je ook uit om mee te denken over de kwaliteit van de opvang. Daarom willen we graag je mening weten over onze dienstverlening. Hiervoor bezorgen we je op geregelde tijdstippen een tevredenheidsmeting.

4.4 Samenwerking met externen

Wij leggen contacten en werken samen met andere (opvang)partners binnen onze regio, Kind en Gezin, het lokaal loket, bibliotheek, Villa Ou-Ki e.a.

Uiteraard is er een samenwerking met de basisschool van Scholengroep Brussel indien deze in de buurt van het kinderdagverblijf ligt.

4.5 Veiligheid

4.5.1      In het spel

Wij vinden het belangrijk dat kinderen vrij zijn om te spelen en op ontdekking te gaan. Dit houdt ook risico’s in. Als je alle risico’s weg neemt, kunnen kinderen niet leren omgaan met risico’s. Ook jonge kinderen dienen (met de nodige ondersteuning) risico’s te leren overwinnen.

Een risico is niet gelijk aan een gevaar. Een gevaar dien je te voorkomen. Een risico betekent dat de uitkomst van een situatie onzeker is en zowel positief als negatief kan aflopen. Bij risicovol spelen hebben we het over aanvaardbare risico’s rekening houdend met de situatie, de kans en de ernst dat het risico kan voorvallen. Daarom houden we de omgeving zo veilig als nodig zodat kinderen zich voldoende veilig voelen om op ontdekking te gaan en de uitdagingen aan te gaan. De speelwaarde en de risico’s zijn in evenwicht.

4.5.2      Bij het buitengaan

Omdat buiten spelen en buiten zijn belangrijk zijn, wordt er soms met de kinderen buiten het kinderdagverblijf gegaan. Dit gebeurt enkel wanneer:

De verplaatsing gebeurt met de buggy, de bolderkar, aan de hand of in een draagzak.

4.6 Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek van het kinderdagverblijf is steeds ter inzage bij de leidinggevende.

4.7 Wijzigingen

4.7.1      In de gezinsgegevens

Elke wijziging in de gezinsgegevens van het kind en het gezin geef je onmiddellijk door aan de leidinggevende.

4.7.2      In het huishoudelijk reglement

Bij de inschrijving van je kind krijg je een huishoudelijk reglement. Hierin staan de algemene bepalingen, het beleid en de leefregels van het kinderdagverblijf. Het huishoudelijk reglement teken je voor ontvangst en kennisname.
Als organisator van kinderopvang kunnen wij dit huishoudelijk reglement eenzijdig wijzigen. Ouders worden minstens 2 maanden op voorhand schriftelijk op de hoogte gebracht van deze wijzigingen. Opnieuw wordt er ondertekend voor ontvangst en kennisname.
Ouders hebben het recht om binnen de 2 maanden nadat ze op de hoogte werden gebracht van de aanpassing, de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige schade- of opzegvergoeding verschuldigd te zijn.

4.8 Opzegmodaliteiten

4.8.1      Voor de ouders

De opvang kan op elk moment beëindigd worden door dit ten minste twee maanden op voorhand schriftelijk (bijlage 8) te melden aan de leidinggevende. De opzegtermijn gaat in de dag na de schriftelijke opzegging. Bij niet of laattijdige melding is een verbrekingsvergoeding verschuldigd. Deze bedraagt de bijdrage voor 1 maand opvang volgens opvangplan.

Vanaf 2,5 jaar kan je kind naar de kleuterschool. Nederlandstalige scholen hebben vaste instapdagen. Het is belangrijk je kind tijdig aan te melden voor school. De overgang van opvang naar school is een belangrijke gebeurtenis voor je kind. Daarom laat je best aan de leidinggevende weten wanneer je kind is ingeschreven in school zodat we samen aan deze overgang kunnen werken. Vergeet ook niet minstens 2 maanden vooraf schriftelijk je opzeg te doen.

4.8.2      Voor het kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf kan de opvang eenzijdig schorsen of beëindigen wanneer je het huishoudelijk reglement of de individuele opvangovereenkomst niet naleeft of wanneer je geen gevolg geeft aan de schriftelijke verwittigingen van het kinderdagverblijf. Deze brief wordt aangetekend verstuurd en vermeld de reden en ingangsdatum van de schorsing of beëindiging. Ook hier wordt een opzegtermijn van 2 maanden gehanteerd. Openstaande facturen blijven verschuldigd evenals gemaakte kosten. Gaat het over een tijdelijke schorsing omwille van onbetaalde facturen, dan gaat deze schorsing in de dag na het overhandigen van de brief.

In geval van overmacht waardoor het kinderdagverblijf niet kan openen kan er geen schadevergoeding worden gevraagd aan de organisator.

4.8.3      Voor beide partijen

Er is geen opzegtermijn en opzegvergoeding wanneer:

Bedankt voor het vertrouwen in een kinderdagverblijf van scholengroep Brussel.